Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad is bij wet ingesteld. Via de raad is de medezeggenschap geregeld van ouders en personeelsleden die bij de school zijn betrokken. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. De directeur van de school kan bij de vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De leden van de MR zijn:

Oudergeleding:                                     Personeelsgeleding:

Raymond Stuger  (voorzitter)                   Margreet Kleinjan

Nathaly Klous                                               Chantal van der Maten

Hans de Doelder                                          Rian Berkman

In de GMR worden onderwerpen besproken die voor alle scholen van de vereniging van belang zijn. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de 11 scholen. De GMR neemt besluiten over belangrijke zaken zoals het bestuursformatieplan, het taakbeleid, schorsing en verwijdering en de klachtenregeling.

U kunt de MR bereiken op het volgende e-mailadres: kompas_mr@pcpobr.nl