Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad is bij wet ingesteld. Via de raad is de medezeggenschap geregeld van ouders en personeelsleden die bij de school zijn betrokken. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. De directeur van de school kan bij de vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De MR vergadert eenmaal in de 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. Het jaarverslag van de MR is op te vragen bij de secretaris van de MR. De huidige leden van de MR zijn:

Oudergeleding       Personeelsgeleding

Raymond Stuger       Mirjam de Geus

Nathalie Klous           Margreet Kleinjan (secretaris)

Hans de Doelder       Marjolein Soethout

 

U kunt de MR bereiken via kompas_mr@pcpobr.nl