Medezeggenschapsraad

De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). GMR- leden worden, door de leden van de MR-en, in persoon benoemd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad is bij wet ingesteld. Via de raad is de medezeggenschap geregeld van ouders en personeelsleden die bij de school zijn betrokken. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. De directeur van de school kan bij de vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De MR vergadert eenmaal in de 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. Het jaarverslag van de MR is op te vragen bij de secretaris van de MR. De huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad is te zien aan de portretfoto's hieronder. 

 

Leden medezeggenschapsraad

Tessa Baak

Debbie de Graaf

Rianne van der Burg

leerkracht groep 4

Meer info

Simone Onnink

leerkracht groep 8b

Meer info

Karen Beekhuizen

leerkracht groep 1/2a

Meer info

Heeft u een vraag voor de medezeggenschapsraad dan kunt u het onderstaande formulier invullen of mailen naar kompas_mr@pcpobr.nl