Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad is bij wet ingesteld. Via de raad is de medezeggenschap geregeld van ouders en personeelsleden die bij de school zijn betrokken. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. De directeur van de school kan bij de vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De MR vergadert eenmaal in de 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. De leden van de MR zijn:

Oudergeleding:                               Personeelsgeleding:

Melanie Barbier                                Margreet Kleinjan

Jacco van Dijk                                   Jose Reijnierse

Nancy Kruit                                       Rian Berkman

Peter Breuer                                      Vacature

 

In de GMR worden onderwerpen besproken die voor alle scholen van de vereniging van belang zijn. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de 11 scholen. De GMR neemt besluiten over belangrijke zaken zoals het bestuursformatieplan, het taakbeleid, schorsing en verwijdering en de klachtenregeling.