Sinds januari 2006 is er op het Kompas een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit leerlingen van de groepen 7 en 8. Er wordt één keer in de veertien dagen vergaderd. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een secretaris. De vergaderingen worden bijgewoond door onze bouwcoördinator Marjolein Soethoudt. De raad komt zelf met initiatieven op allerlei terreinen en werkt mee aan diverse schoolactiviteiten (bijvoorbeeld aan de sportdag en projecten). Verkiezingen vinden jaarlijks plaats waarbij de helft aftreedt maar ook weer herkiesbaar is. De voorzitter en secretaris worden binnen de raad door de leden gekozen. Afspraken en agenda’s worden via de mail verspreid. De ideeën van de overige leerlingen worden verzameld in een ideeënbus.