De begaafde leerling op Het Kompas

Ons motto is ‘Voor elk kind de juiste koers’.

Dit houdt in de dat we voor alle leerlingen goed kijken wat ze nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dus  ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Bij de kleuters worden de kinderen regelmatig bekeken met kijkkaarten.

In de andere groepen kijken we via een quickscan eenmaal per jaar naar de gehele groep.

Hierbij kijkt de leerkracht naar allerlei kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid.

Wanneer we bij uw kind gezien hebben dat het kenmerken heeft van een meer- of hoogbegaafd kind, gaan we nauwkeuriger kijken of er sprake is van begaafdheid en of uw kind speciale leer- of ontwikkelingsbehoeften heeft.

Om hier achter te komen gebruiken we Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Wanneer blijkt dat uw kind extra uitdaging en begeleiding nodig heeft, wordt hier een plan voor opgesteld.

Welke aanpassingen zijn er mogelijk?

Voor leerlingen in de kleuterklassen betekent dit vaak dat zij wat moeilijkere opdrachten krijgen tijdens de werktijd en tijdens het spelen in de hoeken. Wij proberen dan vooral het creatief denken te stimuleren. Ook werken we in de kleutergroepen met de denksleutels.  In de hogere groepen, vanaf groep 3, betekent het vaak dat deze leerlingen minder inoefeningswerk hoeven te doen en  naast het ‘gewone’ werk ook eigen werk krijgen. Dit werk is afgestemd op de speciale behoefte van elke leerling.  Alle leerlingen op Het Kompas die ‘eigen werk’ hebben, omdat zij meer- of hoogbegaafd zijn hebben een blauwe ‘verrijkingsmap’

Op Het Kompas is er een specialist hoogbegaafdheid. Zij is beschikbaar voor leerkrachten om mee te denken over leerlingen. Ook is zij soms aanwezig bij oudergesprekken wanneer de leerkracht dit wenst.  Ongeveer 8 maal per schooljaar leidt zij een bijeenkomst voor leerlingen met een verrijkingsmap. Dit is onder schooltijd. Leerlingen ontmoeten elkaar dan, wisselen ervaringen uit, inspireren elkaar en er wordt gesproken over onderwerpen die te maken hebben met leren en meer- en hoogbegaafdheid.

Wat als de aanpassing op school niet genoeg is? Voor sommige leerlingen is aanpassingen in het onderwijs op Het Kompas niet voldoende. Wanneer uw kind een hulpvraag heeft waar we op Het Kompas niet of niet voldoende aan kunnen werken, kan uw kind aangemeld worden voor de bovenschoolse plusklas De Raket.  Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt u op de hoogte gesteld en zal u betrokken worden in de aanmelding voor de plusklas.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u hier vragen over?  Stuur dan een e-mail naar bernadette.lauf@pcpobr.nl