Middenbouw groep 4 en 5

 

Godsdienst
We starten elke dag met de methode Trefwoord. Verschillende thema’s worden behandeld. Verhalen uit de Bijbel en het dagelijks leven komen aan bod. We gaan hierover in gesprek met elkaar. Tevens leren we liedjes die bij de thema’s passen. Kerst en Pasen worden gevierd in school of de kerk.

Digitaal onderwijs
Vanaf groep 5 werken kinderen met een tablet (Snappet). Deze worden ingezet bij rekenen en spelling, soms ook bij taal. Daarnaast werkt de middenbouw steeds meer op Chromebooks. We gebruiken de online programma’s Rekentuin en Taalzee, zowel voor in de klas als thuis.

Lezen
De kinderen lezen iedere dag uit hun bibliotheekboek of documentatieboek. We gebruiken de methode Estafette Lezen voor het voortgezet technisch lezen en Nieuwsbegrip (actuele leesteksten) voor het begrijpend lezen. Er is ruimte voor differentiatie en samenwerken. Er wordt gewerkt met informatieve teksten, gedichten, verhalen, enz.

Rekenen
Elke dag wordt er bij rekenen een leerdoel behandeld. De kinderen krijgen na een gezamenlijke instructie sommen op hun eigen niveau aangeboden. Er is veel ruimte voor differentiatie. Automatiseren bij rekenen is in groep 4 heel belangrijk en daar word veel tijd in gestoken. Denk aan het automatiseren van de sommen tot tien en twintig en de tafels.

Taal en spelling
Ook tijdens taal en spelling krijgen de kinderen een gezamenlijke instructie en gaan daarna op hun eigen niveau aan de slag met de 1-, 2- of 3-ster opdrachten. De verwerking van spelling op de tablet biedt veel goede oefeningen om de stof eigen te maken. Buiten de gewone spellinglessen gaan de kinderen op verschillende manieren aan de slag om de leerdoelen te blijven herhalen, door middel van spelletjes en dicteetjes.

Het draait bij taal om woordenschat en taal verkennen (grammatica). Elke week wordt er ook aandacht besteed aan spreken, luisteren en stellen. Onze leidraad is de methode taal Actief.

Schrijven
Via de methode Pennenstreken leren de kinderen de lusletters, de hoofdletters en de moeilijke verbindingen bij het vak schrijven.

Wereldoriëntatie/BLINK
Op Het Kompas werken wij met de methode Blink Wereld. Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, zelf te ervaren en ontdekken.

Op Het Kompas vinden wij het belangrijk dat kinderen bepaalde vaardigheden en specifieke talenten ontwikkelen om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.  Met onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) ontwikkelen kinderen deze vaardigheden. Techniek maakt hier ook onderdeel vanuit.

Daarnaast hebben wij aanvullend een eigen methode, ‘TechnieKompas’, gemaakt door Pleunet Gouman. Dit biedt extra mogelijkheden voor o.a. proefjes met elektriciteit, bouwen van constructies met diverse materialen, het omgaan met verschillende soorten gereedschap, maar ook verwondering over hoe verschillende apparaten in elkaar zitten.

Bewegingsonderwijs
De kinderen hebben iedere week gym en krijgen les van de vak- of eigen leerkracht. Eens per jaar wordt voor de leerlingen een sportdag georganiseerd.

Expressievakken
Bij expressievakken moet u denken aan de vakken tekenen, handenarbeid en muziek. Bij deze vakken is het proces vaak belangrijker dan het eindproduct.  Bij het vak muziek wordt gebruik gemaakt van “123-ZING”, een webbased programma waarbij de klas een eigen inlogcode krijgt om ook thuis te kunnen zingen.